Aus Kanner gi Leit. An aus Wëllefcher ginn AvEx. Bei eis sinn d‘ Scouten am Alter vu 14 bis 25. Mir man, wéi d‘ Wëllefcher och, ongeféier 6 Weekender am Joer an ee Summercamp. De Summercamp ma mer am Zelt, mat hëlzene Scoutskonstruktiounen.

Eis nächst WE'er dest Joer:

  • 13-14 Oktober 2018 zu Schëtter
  • 24-25 November 2018 zu Suessem fir eisen Anniversaire

  • 12-13 Januar 2019 an der Geisserei

  • 23-24 März 2019  Colmar-Bierg mat der Young Caritas zesummen

  • 27-28 Abrëll zu Kayl 

  • 19 Mee vlaicht Bedeelegung un de Centenaires-Aktivitéiten vun den LGS

  • Mëtt Juli 5 Deeg Camp am Zelt zu Beggen